KVALITETSPOLICY

Stockholms Golvtjänst AB ska alltid uppfylla kundens krav, behov och förväntningar så att vi därmed bibehåller deras förtroende.

Policyn innebär

 • Det är kundens krav, behov och förväntningar som är styrande för vårt arbete.
 • Verksamheten bygger på långsiktiga och varaktiga relationer i samverkan med kunden.
 • Varje uppdrag vi åtar oss ska utföras till kundens fulla belåtenhet.
 • Arbetet fokuseras på att leverera rätt tjänst och produkt, i rätt tid och till rätt pris.
 • Vi skall utveckla vara arbetsprocesser i syfte att effektivisera verksamheten.
 • Varje medarbetare ska vara kompetent for sin uppgift och tilldelas ansvar och befogenheter för att på ett engagerat satt kunna uppfylla kundens krav.
 • Vi ska uppfylla alla lagkrav och branschregler som beror vår verksamhet.
 • Vi ska utveckla samarbetet med branschorganisationerna.
 • Genom utvärdering av processers effektivitet och matning av kundnöjdheten skapar vi underlag för ständiga förbättringar.
 • Vi ska uppträda affärsmässigt med god etik och moral.
 • Vi ska göra vår kvalitetspolicy förstådd bland våra medarbetare och känd bland våra kunder och leverantörer.
 • Vid ledningens genomgångar granskas och utvärderas kvalitetspolicyns fortsatta lämplighet.

MILJÖPOLICY

Stockholms Golvtjänst AB ska genom aktivt miljöarbete verka för att förebygga och minimera föroreningar som på ett negativt satt påverkar miljön och människors hälsa.

Detta ska vi uppnå genom att:

 • Minimera våra betydande miljöaspekter.
 • Ta hänsyn till de fastställda regionala och lokala miljömålen.
 • Alltid arbeta med ständiga miljöförbättringar.
 • Följa tillämplig lagstiftning, föreskrifter och andra miljökrav.
 • Skapa förutsättningar for miljöriktigt genomförande av våra uppdrag.
 • Marknadsföra miljöanpassade produkter utifrån marknadskraven.
 • Arbeta med normer och metoder for att minska miljöbelastningen.
 • Ställa miljökrav på våra leverantörer.
 • Utbilda vår personal i verksamhetsrelaterad miljökunskap så att de därigenom stimuleras till aktiva miljöinsatser.
 • Ha beredskap for miljönödlägen.
 • Utvärdera miljöpolicyns fortsatta lämplighet vid ledningens genomgångar.
 • Göra vår miljöpolicy förstådd bland våra medarbetare samt känd hos våra kunder, leverantörer och andra intressenter.

ARBETSMILJÖPOLICY

Stockholms Golvtjänst AB ska genom aktivt arbetsmiljöarbete vara en attraktiv arbetsgivare samt verka för att förebygga skada och ohälsa i arbetet.

Vi ska arbeta efter följande riktlinjer:

 • Vi ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt tillämpliga krav i arbetsmiljölagstiftningen och andra krav.
 • Vi ska arbeta på ett sådant sätt att ohälsa och skada i arbetet förebyggs och en för övrigt tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Detta kräver allas engagemang.
 • Vi ska ständigt förbättra hanteringen av arbetsmiljöfrågor och vår arbetsmiljöprestanda.
 • Användning av alkohol och droger under arbetstid är förbjudet. Alkoholanvändning under fritid får ej påverka arbetet negativt. Medicinanvändning som kan ge arbetsmiljörisker ska anmälas till företaget.
 • För varje verksamhetsdel ska arbetsmiljörisker identifieras och bedömas löpande och förebyggas.
 • Skyddsåtgärder ska fastställas och dokumenteras.
 • Arbetsmiljöfrågor ska ingå som en integrerad och naturlig del i vår verksamhet och ska behandlas i direkt anslutning till de övriga vardagliga frågorna och i samverkan med anställda.
 • Medarbetare som tilldelas arbetsmiljöuppqifter ska ges kunskaper om arbetsmiljö, ha kompetens att driva arbetsmiljöfrågor, samt tilldelas resurser och befogenheter att lösa arbetsmiljöproblem.
 • Nyanställda, vikarier och omplacerade ska ges erforderliga information, utbildning och träning i arbetsmiljöfrågor.
 • Vid inköp av arbetsutrustning och produkter som kan innehålla hälsovådliga ämnen ska arbetsmiljöfrågorna beaktas.
 • Personlig skyddsutrustning ska finnas tillgänglig på arbetsplatsen och användas.
 • Ett aktivt hälso- och friskvårdsarbete samt rehabiliteringsarbete ska bedrivas.
 • Vid ledningens genomgångar ska arbetsmiljöarbetet följas upp och utvärderas. Beslut om
  förbättringsåtgärder fastställs vid behov.
 • Vi ska göra vår arbetsmiljöpolicy förstådd bland våra medarbetare och tillgänglig for våra intressenter.
 • VD har det övergripande ansvaret for arbetsmiljön även om denne tilldelat arbetsmiljöuppqifter till utpekade personer i organisationen.
 • Vid ledningens genomgångar granskas och utvärderas policyns fortsatta lämplighet.